มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 3/2563นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ต้องการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ในเทอม 3/2563 ให้กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงการลงทะเบียนตามลิ้งค์นี้ โดยไม่ต้องเขียนคำร้อง บ.11 บ.12 บ.13 และให้ดูกำหนดการอื่นๆในปฏิทินการศึกษา
 
วันที่เผยแพร่ 10 กรกฎาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin