มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขยายเวลารับสมัคร และรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาและรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

👉ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและอ่านรายละเอียดคุณสมบัติสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คลิกที่นี่
👉เข้าระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คลิกที่นี่

 
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ปริญญาเอก สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ปริญญาโท
-สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
-สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
-สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
-สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (รับเฉพาะภาคปกติ)
-สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
-สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
-สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
-สาขาวิชาภาษาไทย
-สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
-สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
-สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
-สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
-สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
   
 
กิจกรรม ภาคปกติ ภาคพิเศษ
รับสมัครผ่านเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 31 พ.ค. - 14 มิ.ย. 2564 วันที่ 31 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2564
ชำระเงินค่าสมัครเรียน วันที่ 31 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2564 วันที่ 31 พ.ค. - 1 ก.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 17 มิถุนายน 2564 9 กรกฎาคม 2564
     

วันที่เผยแพร่ 29 พฤษภาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin