มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 และขั้นตอนการรายงานตัว

1.  รายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน   พ.ศ. 2563  
ทางเว็บไซต์  http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance  กำหนดการรายงานตัวและรายละเอียดเอกสารประกอบการรายงานตัว  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2-4

2.  นักศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  เป็นภาษาต่างประเทศ ที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้วให้เข้ารับการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ                            
ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยเป็นการทดสอบแบบออนไลน์ (E-Testing)                                    
ทั้งนี้  กำหนดการและแนวปฏิบัติจะแจ้งผ่าน http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance และเพจ Facebook: Graduate School NRRU

3.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้วให้เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
โดยเป็นการปฐมนิเทศแบบออนไลน์ ทั้งนี้  กำหนดการและแนวปฏิบัติจะแจ้งผ่าน http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance และเพจ Facebook: Graduate School NRRU

วันที่เผยแพร่ 17 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin