มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565👉ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

โปรดอ่านรายละเอียดและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ที่ระบุในประกาศให้ครบถ้วน


สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565
ท่านใดมีหนังสือรับรองการขออนุญาตเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้สแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF
ส่งมาในแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวัน 17 มิถุนายน 2565 ก่อนเวลา 18.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยไม่รับเอกสารหากเกินเวลาที่กำหนด

👉ส่งหนังสือรับรอง คลิกที่นี่

หมายเหตุ 
1. ใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรองการขออนุญาตเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น 
2. ระบุรหัสประจำตัวผู้สมัครให้ครบ 9 หลัก 
3. หากเกิดกรณีผิดพลาดที่เกิดจากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ว่าในกรณีใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


วันที่เผยแพร่ 15 มิถุนายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin