มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แจ้งการส่งใบรายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 63
ให้นักศึกษาที่ยังไม่ส่งใบรายงานตัว พิมพ์ใบรายงานตัวในระบบ แนบสำเนาหลักฐานรายงานตัว
และนักศึกษาที่ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ติดต่อขอรับเอกสารการชำระเงิน ได้ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8
ภายในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563

เอกสารรายงานตัวที่ต้องนำส่ง
1) ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พิมพ์จากเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance) จำนวน 1 ชุด
และรูปถ่ายสวมชุดสุภาพ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร 1 ใบ

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

5) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (สำเร็จการศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ

6) สำเนาใบปริญญาบัตรหรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ

7) ผลการสอบภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก) จำนวน 1 ฉบับ

*(เอกสารทุกฉบับให้สำเนาขนาด A4 เท่านั้น และต้องรับรองเอกสารทุกฉบับ)*

การเข้าระบบเพื่อพิมพ์ใบรายงานตัวจากระบบ
ชื่อผู้ใช้ : รหัสประจำตัวผู้สมัคร
รหัสผ่าน : รหัสบัตรประชาชน
หากลืมชื่อผู้ใช้ ให้นักศึกษาค้นหาได้ที่เมนู ค้นหารายชื่อผู้สมัคร

วันที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin