มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
บัณฑิตวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

สามารถติดตามประกาศรายชื่อ ได้ที่เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
และ facebook fanpage : Graduate School NRRU


 
วันที่เผยแพร่ 22 กรกฎาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin