มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การเข้าระบบพิมพ์ใบชำระเงินและการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบพิมพ์ใบชำระเงินและการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

คำชี้แจงและรายละเอียดการพิมพ์ใบชำระเงินและการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1) ให้นักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี เข้าระบบตรวจสอบข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ของตนเอง ในระบบ ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2564 คลิกที่นี่  (ชื่อผู้ใช้ : รหัสนักศึกษา , รหัสผ่าน : รหัสเดียวกันกับการเข้าระบบบริการการศึกษา)

เมื่อเข้าระบบสำเร็จหน้าเว็บไซต์จะแสดงข้อมูลของนักศึกษา โดยนักศึกษาที่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ส่วนลดหรือยื่นบันทึกข้อความขอรับสิทธิ์ส่วนลด กับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งเป็น ส่วนลด 20% โดยมหาวิทยาลัย  ส่วนลด 30% โดยรัฐ
นักศึกษาที่ไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ส่วนลดตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น

2) นักศึกษารหัส 64 ไม่ต้องพิมพ์และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 เนื่องจากนักศึกษาได้ดำเนินการชำระเงินในวันรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว

3) นักศึกษารหัส 63 ที่ยังมีเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ให้นักศึกษาเข้าระบบบริการการศึกษา คลิกที่นี่ เพื่อพิมพ์ใบชำระเงินและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ระหว่างวันที่ 8-21 ตุลาคม 2564
หมายเหตุ : นักศึกษารหัส 63 ที่มีเรียนรายวิชาและเลือกแบ่งชำระเงิน 2 งวด ในขั้นตอนการลงทะเบียน ให้นักศึกษาพิมพ์ใบชำระเงินและดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้ง 2 งวด ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2564

4) นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ เพียงอย่างเดียวในภาคการศึกษาที่ 1/2564 นักศึกษาจะสามารถเข้าระบบเพื่อพิมพ์ใบชำระเงินและดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน ได้ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2564

 
 
วันที่เผยแพร่ 07 ตุลาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin