มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขยายเวลาการพิมพ์ใบชำระเงินและการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษา ที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ที่มีเรียนรายวิชา
ประชาสัมพันธ์การพิมพ์ใบชำระเงินและการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษา ที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ที่มีเรียนรายวิชา และดำเนินการพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนไม่ทัน ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น
ขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ขยายเวลาการพิมพ์ใบชำระเงินในระบบและการชำระเงินค่าลงทะเบียนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ที่ยังมีเรียนรายวิชา ในภาคการศึกษา ที่ 1/2564
👉โดยนักศึกษาสามารถเข้าระบบเพื่อพิมพ์ใบชำระเงินในระบบบริการการศึกษาและชำระเงินค่าลงทะเบียน ได้ตั้งวันนี้ - 31 ตุลาคม 2564
👉สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ เพียงอย่างเดียว (ไม่มีเรียนรายวิชา) จะสามารถเข้าระบบเพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ได้ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ
-นักศึกษาที่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ส่วนลดหรือยื่นบันทึกข้อความขอรับสิทธิ์ส่วนลด กับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งเป็น ส่วนลด 20% โดยมหาวิทยาลัย  ส่วนลด 30% โดยรัฐ
-นักศึกษาที่ไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ส่วนลดตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น

วันที่เผยแพร่ 26 ตุลาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin