มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แจ้งมาตรการป้องกันตัวและตระหนักถึงสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) 

แจ้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เรื่อง แจ้งมาตรการป้องกันตัวและตระหนักถึงสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิ rokettube นกรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ 4

ให้งดการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน และให้ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทนทุกรายวิชา
ให้นักศึกษาประสานกับผู้สอนสำหรับการเตรียมเรียนออนไลน์

วันที่เผยแพร่ 22 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin