มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
👉ดาวน์โหลดบันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งข้อมูลข่าวสารการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
👉กำหนดลักษณะและขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564
👉กำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564
👉ประกาศรายชื่อหลักสูตร


นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม กยศ. ได้ที่งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ 044-009009 เบอร์ภายใน 3426, 3427 หรือโทร. 044-247028
👉เว็บไซต์งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
👉Facebook fanpage งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวันที่เผยแพร่ 23 ธันวาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin