มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ลงทะเบียนภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ เพียงอย่างเดียว ในภาคการศึกษาที่ 1/2564
จะสามารถเข้าระบบบริการการศึกษา เพื่อพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
โดยนักศึกษาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้จนถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2564

วันที่เผยแพร่ 02 ธันวาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin