มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดการรายงานตัวในระบบออนไลน์
กำหนดการรายงานตัวในระบบออนไลน์
สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก รอบ 3
และผู้มีรายชื่อตามประกาศเรียกบัญชีสำรอง เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

เว็บไซต์รายงานตัวออนไลน์ คลิกนี่นี่

ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ดำเนินการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารรายงานตัวในระบบรายงานตัวออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2564
หากไม่กรอกข้อมูลรายงานตัวภายในวันที่ระบุถือว่าสละสิทธิ์การรายงานตัว

ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวที่กรอกข้อมูลและแนบเอกสารรายงานตัวเรียบร้อย
เข้าระบบพิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินการรายงานตัวได้ระหว่าง วันที่ 21-23 สิงหาคม 2564
สามารถชำระเงินการรายงานตัวได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
หากไม่ชำระเงินการรายงานตัวภายในวันที่ระบุถือว่าสละสิทธิ์การรายงานตัว

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ป.โท ป.เอก รอบ 3 คลิกที่นี่
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวตามประกาศเรียกบัญชีสำรอง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่
คู่มือการรายงานตัวในระบบ คลิกที่นี่
ขอให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาทุกระดับ ดำเนินการรายงานตัวตามวันที่ระบุในประกาศฯ ทุกขั้นตอน

วันที่เผยแพร่ 18 สิงหาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin