มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตรวจสอบตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 3/2562 (นักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2563) 

สอบปลายภาคนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 3/2562 (นักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2563)  วันที่ 12-13 กันยายน 2563

ดาวน์โหลดตารางสอบแต่ละสาขาวิชา คลิกที่นี่

วันที่เผยแพร่ 12 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin