มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารราชพฤกษ์ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564
ส่งผลงานทางระบบออนไลน์เท่านั้น ส่งผลงานได้ที่  ==> คลิกที่นี่เว็บไซต์วารสารราชพฤกษ์ 

 อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2,000 บาท
อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 3,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 044-272827 ต่อ 1536 ต่อ 14 หรือ 064-2138688

ชื่อ : วารสารราชพฤกษ์
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ISSN 1905-1344 (Print)
E-ISSN 2651-1835 (Online)


 

 

วันที่เผยแพร่ 27 มกราคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin