มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผังที่นั่งสอบข้อเขียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดาวน์โหลดผังที่นั่งสอบข้อเขียน  (ตรวจสอบจากลำดับที่ผู้สมัครเทียบกับผัง)

ดาวน์โหลดเนื้อหาวิชาสอบ

Applicants' lists Announcement  2019 
The Examination Date for paper exam(s)  and interview : May 11, 2019.
Place : 70 year anniversary Hall, Nakhon Ratchasima  Rajabhat University
Time of paper exam(s) : 9.00 a.m. - 11 a.m.
Time of interview : 1.00 p.m. - 4.30 p.m.

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศ เข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562  ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เวลา 09.00-11.00 น. สอบข้อเขียน

เวลา 13.00-16.30 น. สอบสัมภาษณ์

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin