มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

TCI แจ้งปรับปรุงระบบแม่ข่าย ThaiJo วันที่ 4-20 มกราคม 2565
แจ้งผู้ใช้งานเว็บไซต์วารสารราชพฤกษ์ ทุกท่าน
ตามที่ TCI ได้แจ้งการปรับปรุงระบบเครื่องแม่ข่าย ThaiJo
ระหว่างวันที่ 4-20 มกราคม 2565 ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของ ThaiJo ทั้งหมดเข้าใช้งานไม่ได้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว
กองบรรณาธิการวารราชพฤกษ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เว็บไซต์วารสารราชพฤกษ์ คลิกที่นี่

วันที่เผยแพร่ 20 ธันวาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin