มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ภาคการศึกษาที่ 2/2563เนื่องจากสถานณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ กรอกข้อมูลในสัญญาทุนให้ครบถ้วนและถูกต้อง ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ และอาจารย์ประธานสาขาลงนามในสัญญาทุนให้เรียบร้อย และแนบหลักฐาน
1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ  (แนบสัญญาต้นฉบับ 1 ชุด และแนบสัญญาสำเนาคู่ฉบับ 1 ชุด) 
2 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ  (แนบสัญญาต้นฉบับ 1 ชุด และแนบสัญญาสำเนาคู่ฉบับ 1 ชุด) 
3 อากรแสตมป์ 1 บาท 2 ดวง (ติดสัญญาต้นฉบับ 1 ดวง และติดสัญญาสำเนาคู่ฉบับ 1 ดวง)
4 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ 1 ฉบับ (แนบสัญญาต้นฉบับ บัญชีกรุงศรีฯ ที่ยังไม่ปิด)*
*หากไม่มีบัญชีกรุงศรีฯ นักศึกษาจะได้รับเป็นเช็ค
**ไม่ต้องลงวันที่ในใบสำคัญรับเงิน

และส่งสัญญาทุนมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้รับ นางรชยา ศรีปัทมปิยพงศ์ (งานทุนสนับสนุนงานวิจัยนักศึกษา)
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 064-2138688
*ตามกำหนดเวลาในประกาศแต่ละภาคการศึกษา หากไม่ส่งสัญญาทุนตามประกาศระบุในแต่ละรอบถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการรับทุน*
วันที่เผยแพร่ 30 กรกฎาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin