มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดเงินการชำระค่าลงทะเบียนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในระบบไม่ถูกต้องนักศึกษารหัส 63 ที่ยังมีเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 และได้ทำการลงทะเบียนในระบบแล้วให้ชะลอการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อน
นักศึกษารหัส 64 ไม่ต้องทำการชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพิ่ม

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดเงินการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในระบบไม่ถูกต้อง
เนื่องจากขณะนี้ระบบมีการคำนวณส่วนลดของภาคการศึกษาที่ 1/2564 ยังไม่เรียบร้อย ซึ่งจากการประชาสัมพันธ์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2564 ให้นักศึกษาติดต่อขอยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติม
ได้ถึงวันที่ 30 กันายน 2564 นั้น

ทั้งนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการตรวจสอบยอดเงินของนักศึกษาทุกคนอีกครั้ง ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2564
ดังนั้นช่วงนี้ให้นักศึกษาชะลอการชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2564 ออกไปก่อน
หลังวันที่ 4 ตุลาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งเกี่ยวกับการชำระเงินค่าลงทะเบียน
ขออภัยในความไม่สะดวก

วันที่เผยแพร่ 18 กันยายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin