มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 

ประกาศเรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

>> ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่ <<

ให้ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรายงานตัวเข้าศึกษา 

กรอกข้อมูลส่วนตัวของตนเองพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในประกาศให้ครบถ้วน

ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต ภาคพิเศษ (ห้ามแก้ไขหัวข้อข้อความในแบบฟอร์ม) 

      

วันที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin