มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิตสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00-11.00 น.
ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ตรวจสอบรายชื่อ อาคาร และห้องสอบของตนเอง
โดยที่นั่งสอบให้ดูลำดับที่ของตนเองในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เทียบกับผังที่นั่งสอบซึ่งระบุเป็นลำดับเลขไว้แล้ว ลำดับเลขนั้นจะเป็นที่นั่งสอบของผู้สมัครสอบแต่ละคน
หมายเหตุ ที่นั่งสอบจะติดรายชื่อของผู้เข้าสอบไว้ หลังจากกรรมการกำกับการสอบอนุญาตให้เข้าห้องสอบ ให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าเป็นรายชื่อของตนเองหรือไม่ หากไม่ใช่ให้ติดต่อสอบถามกรรมการกำกับการสอบก่อนเริ่มสอบ

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ ของผู้สมัครสอบรหัสประจำตัว 631700002 - 631700267  สอบอาคาร 27 ชั้น 5 ห้อง 27.05.08  คลิกที่นี่

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ ของผู้สมัครสอบรหัสประจำตัว 631700270 - 631700516  สอบอาคาร 27 ชั้น 5 ห้อง 27.05.09  คลิกที่นี่

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ ของผู้สมัครสอบรหัสประจำตัว 631700517 - 631701011  สอบอาคาร 31 ชั้น 8  คลิกที่นี่

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ ของผู้สมัครสอบรหัสประจำตัว 631701012 - 631701139  สอบอาคาร 31 ชั้น 4 ห้อง 31.04.06 คลิกที่นี่

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ ของผู้สมัครสอบรหัสประจำตัว 631701140 - 631701261  สอบอาคาร 31 ชั้น 4 ห้อง 31.04.07 คลิกที่นี่

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ ของผู้สมัครสอบรหัสประจำตัว 631701262 - 631701478  สอบอาคาร 31 ชั้น 5 ห้อง 31.05.06 คลิกที่นี่

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ ของผู้สมัครสอบรหัสประจำตัว 631701479 - 631701582  สอบอาคาร 31 ชั้น 6 ห้อง 31.06.06 คลิกที่นี่

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ ของผู้สมัครสอบรหัสประจำตัว 631701583 - 631701699 และ 631700602  สอบอาคาร 31 ชั้น 7 ห้อง 31.07.06 คลิกที่นี่

ผู้สมัครเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สอบที่อาคาร 9 ชั้น 10 ห้อง 9.10.10

ข้อปฏิบัติสำหรับการสอบ
1. ให้ผู้เข้าสอบนำดินสอ 2B หรือมากกว่า มาใช้ในการสอบ พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
2. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสอบ

วันที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin