มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 (รอบ 3)

ดาวน์โหลด ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 (รอบ 3)

สมัครเรียน คลิกที่นี่

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์  19-31  กรกฎาคม  2564
การชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก  19 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม  2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  3  สิงหาคม  2564
การคัดเลือก  7  สิงหาคม  2564
ประกาศผลสอบ  11  สิงหาคม  2564

 
การสมัคร
-กรอกใบสมัครอย่างครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
-สำหรับผู้สมัครเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต้องมีผลคะแนนสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL internet-based test (TOEFL-iBT) ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน  หรือ TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน หรือคะแนนมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ได้  โดยระดับไม่ต่ำกว่า A2 (หรือเทียบเท่า มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้รับเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก) โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันที่รับสมัคร หรือ การทดสอบที่มหาวิทยาลัยจัด English Test for Graduate Applicants (ETGA) คะแนนไม่น้อยกว่า 75 คะแนน

การชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก
-ชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกในระบบไปชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564
หากชำระเงินค่าสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขสาขาวิชาที่สมัครได้  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์  ไม่คืนค่าสมัครสอบคัดเลือกให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 **การสมัครเข้าศึกษาจะถือว่าดำเนินการเสร็จสมบูรณ์  เมื่อผู้สมัครกรอกรายละเอียดและชำระเงินค่าสมัครตามระยะเวลาที่ระบุในประกาศรับสมัคร**
วันที่เผยแพร่ 19 กรกฎาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin