มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตารางเรียนนักศึกษา


ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2566
เปิดภาคการศึกษาวันที่ 23 กันยายน 2566

สำหรับนักศึกษา ป.โท ป.เอก ที่เข้าศึกษา ก่อนปีการศึกษา 2566
ภาคการศึกษาที่ 1/2566
เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 กรกฎาคม 2566

สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 9 และนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2566 ทุกระดับ
👉ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาและกำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน คลิกที่นี่ 👉ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาและกำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน คลิกที่นี่

ปริญญาโท 

ป.บัณฑิต 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 25 หมู่ 1,2 ภาคพิเศษ - สาขาวิชาชีพครู รุ่น 9
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือสารการศึกษา รุ่น 22 ภาคพิเศษ - สาขาวิชาชีพครู รุ่น 10
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่น 21 รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่ออาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา รุ่น 6  
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ รุ่น 15 ปริญญาโท 
ภาคพิเศษ - หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่น 1 ภาคปกติ - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 23
ภาคพิเศษ - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 11 ภาคปกติ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่น 22
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่น 15 ภาคปกติ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ รุ่น 7
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา รุ่น 13 ภาคปกติ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่น 12
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรมมดิจิทัล รุ่น 5 ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 26 หมู่ 1-2
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่น 22 หมู่ 1-2
ปริญญาเอก ภาคพิเศษ - สาขาวิชาภาษาไทย รุ่น 5
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน รุ่น 3 (เปลี่ยนแปลง) ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ รุ่น 16
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่น 6 ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ รุ่น 7
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา รุ่น 14
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่น 12
  ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 21
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่น 16
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 12
   
  ปริญญาเอก
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 10
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่น 8
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน รุ่น 4
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่น 7
  ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 5
  ภาคปกติ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 5
  ภาคปกติ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
วันที่เผยแพร่ 13 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin