มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตารางเรียนนักศึกษา


ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2565
 
ภาคการศึกษาที่ 1/2565
 
👉ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาและกำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน คลิกที่นี่
 
👉ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาและกำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน คลิกที่นี่
 
ปริญญาโท 
นักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) เปิดภาคเรียนวันที่ 19 ธันวาคม 2565 
ป.บัณฑิต รุ่น 9 
ภาคปกติ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ รุ่น 6 ภาคพิเศษ - สาขาวิชาชีพครู รุ่น 9
  รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่ออาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
ป.บัณฑิต รุ่น 9 
เฉพาะนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 9 เท่านั้น เปิดภาคเรียนวันที่ 17 ธันวาคม 2565
 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาชีพครู รุ่น 9  ปริญญาเอก 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปริญญาเอก เปิดภาคเรียน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 9 ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่น 7  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน รุ่น 2 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน รุ่น 3
ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่น 6  
ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 4 ปริญญาโท 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ปริญญาโท เปิดภาคเรียน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 25 หมู่ 1,2 ภาคพิเศษ - สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่น 21 ภาคพิเศษ - สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา รุ่น 6 ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือสารการศึกษา
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาภาษาไทย รุ่น 4 ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือสารการศึกษา รุ่น 22 ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ รุ่น 15 ภาคพิเศษ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรมมดิจิทัล
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ รุ่น 6 ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรมมดิจิทัล รุ่น 5 ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา รุ่น 13 ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่น 11 ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบัญชี
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่น 15  ภาคพิเศษ - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบัญชี รุ่น 1 ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 11  
ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 20  


 
วันที่เผยแพร่ 13 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin