มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

2/2563

 

ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

 

นักศึกษาเข้าศึกษา ก่อน ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาเข้าศึกษา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภาคปกติ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)
ภาคปกติ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภาคปกติ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
   
   
   

ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาภาษาไทย
ภาคปกติ - สาขาวิชาภาษาไทย 
 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาภาษาไทย 
   
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ภาคปกติ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
ภาคปกติ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
ภาคปกติ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ภาคปกติ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์   
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
   
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  
ภาคปกติ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
   
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
   
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
ภาคพิเศษ - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ภาคพิเศษ - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 

 

ป.บัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาชีพครู  
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 7 

ให้นักศึกษา ป.บัณฑิต ตรวจสอบตารางเรียนของตนเองโดยดูจาก ข้อมูลหมู่เรียน ด้านบนขวามือ

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 04 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่