มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

1/2563

 

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

 

นักศึกษาเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2563

นักศึกษาเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภาคปกติ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
   
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)
ภาคปกติ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภาคปกติ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   
   
   

ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาภาษาไทย
ภาคปกติ - สาขาวิชาภาษาไทย 
 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาภาษาไทย 
   
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ภาคปกติ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
ภาคปกติ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
ภาคปกติ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ภาคปกติ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
   
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
ภาคปกติ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
   
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
   
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
ภาคพิเศษ - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาคพิเศษ - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
   

 

 

วันที่เผยแพร่ 04 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่