มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

🆕การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567🆕 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2567 (Download)
 

กำหนดการรับสมัคร 

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์  15  มกราคม – 16  เมษายน  2567
การชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก  15  มกราคม – 17  เมษายน  2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    29  เมษายน  2567
สอบคัดเลือก    11  พฤษภาคม  2567
สอบภาษาอังกฤษ  ปริญญาเอก (ETGA) 18  พฤษภาคม  2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 20  พฤษภาคม  2567
รายงานตัวผ่านระบบ 23-31  พฤษภาคม  2567
       * กรอกข้อมูลและนำเข้าเอกสารรายงานตัว 23-26  พฤษภาคม  2567
       * งานทะเบียนตรวจข้อมูลและเอกสารรายงานตัว 27-28  พฤษภาคม  2567
       * ชำระเงินรายงานตัว 29-31  พฤษภาคม  2567
สอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท 23  มิถุนายน  2567
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 30  มิถุนายน  2567
ภาคพิเศษ  เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2567 13  กรกฎาคม  2567
ภาคปกติ  เปิดภาคการศึกษาที่  1/2567 15  กรกฎาคม  2567
        *กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง*  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (ระบบการศึกษา ภาคปกติ/ภาคพิเศษ และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ สามารถดูได้ ที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ข้างต้น) 
 
  ระดับปริญญาเอก 
(รายละเอียดหลักสูตร)
    - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
     - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
     - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
     - หลักสูตรปรัชญาดุษ ฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
      
- หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
     - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  
ระดับปริญญาโท (รายละเอียดหลักสูตร)
       หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
            - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
            - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
            - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
            - สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
            - สาขาวิชาภาษาไทย

     
       หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
            - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
            - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

       
       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
            - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
            - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
            - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

       
       หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
       
       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
            - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

       
       หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
             -
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

       
       หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต     
  


      

 
วันที่เผยแพร่ 13 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin