มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 14 พฤษภาคม 2564

👉 คลิกอ่านประกาศรับสมัคร
👉คลิกอ่านค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร


ภาคปกติ : เรียนวันจันทร์-ศุกร์  ,  ภาคพิเศษ : เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
 
ระดับปริญญาโท / Masters degree ภาคปกติ : คน ภาคพิเศษ : คน  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา / Educational Administration  ไม่เปิดรับ 30  สมัครเรียน
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / Educational Technology and Communications ไม่เปิดรับ 20 สมัครเรียน
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน / Curriculum and Instruction 10 30 สมัครเรียน
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา / Educational Research and Evaluation ไม่เปิดรับ 20 สมัครเรียน
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา / Mathematics Education   ไม่เปิดรับ 15 สมัครเรียน
สาขาวิชาภาษาไทย / Thai Language  ไม่เปิดรับ 20 สมัครเรียน
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ / Teaching English as a Foreign Language 7 20 สมัครเรียน
สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / Human Potential Development 5 15 สมัครเรียน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา / Science Education ไม่เปิดรับ 20 สมัครเรียน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม / Environmental Management Technology 5 10 สมัครเรียน
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล / Information System and Digital Innovation 10 20 สมัครเรียน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต / Master of Public Health 5 15 สมัครเรียน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ / Business Administration ไม่เปิดรับ 20 สมัครเรียน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ / Public Administration ไม่เปิดรับ 15 สมัครเรียน

ระดับปริญญาเอก / Doctoral degree

ภาคปกติ : คน

ภาคพิเศษ : คน
 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา / Educational Administration ไม่เปิดรับ 20 สมัครเรียน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม / Environmental Management Technology ไม่เปิดรับ 5 สมัครเรียน
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน / Curriculum and Instruction 5 10 สมัครเรียน
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน / Public and Private Management ไม่เปิดรับ 15 สมัครเรียน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ / Business Administration ไม่เปิดรับ 5 สมัครเรียน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต / Doctor of Public Health 5 5 สมัครเรียน

 
วันที่เผยแพร่ 17 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin