มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2562กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2562
วันที่ 15-16 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

=ดาวน์โหลดกำหนดการและข้อปฏิบัติการฝึกซ้อม วันที่ 15-16 กันายน 2565=
=ดาวน์โหลดรายชื่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่ยืนยันการเข้าพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร=
=ดาวน์โหลดรายชื่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่แสดงความจำนงเข้าร่วมพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยิน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา=
=ดาวน์โหลดรายชื่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่ได้รับเกียรติบัตรผลการเรียน 4.00=
=ดาวน์โหลดใบสั่งจองชุดครุย-ชุดสูทสากล (Online)=
=ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล และพิมพ์ใบยืนยันการเข้าร่วมพิธี=

ให้มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่ได้ดำเนินการยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในระบบ ทั้งผู้ที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมพิธีฯ พิมพ์ใบยืนยันออกจากระบบทุกคน
=บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ=

หมายเหตุ ผู้ยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผู้ที่แสดงความจำนงเข้าร่วมพิธีรับช่อดอกไม้แสดงความยินดี ต้องมาฝึกซ้อม วันที่ 15 กันยายน 2565 ทุกคน

 


วันที่เผยแพร่ 04 กันยายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin