มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เอกสารประกอบการปฐมนิเืทศนักศึกษาใหม่ 2567 (ปฐมนิเทศออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)การจัดการศึกษาและการลงทะเบียน

โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://apro.nrru.ac.th/


 

แนะนำการให้บริการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภณิดา แก้วกูร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://library.nrru.ac.th/


 

ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

โดย
ดร. แวววลี  แววฉิมพลี
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ติดต่อสถาบันภาษา https://li.nrru.ac.th/ 

  

 

วันที่เผยแพร่ 09 กรกฎาคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin