มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา ที่ 2/2565ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ส่งสัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย  ตั้งแต่วันที่  26 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2566  หากพ้นกำหนดนี้ให้ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
สำหรับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ทำสัญญาทุนเรียบร้อยแล้ว และทำวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ เสร็จตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาหรือตามที่ระบุในคำร้องขอขยายระยะเวลาทุน  ให้นักศึกษาส่งแบบรายงานขอปิดทุนอุดหนุนการวิจัย และสำเนาหน้ากิตติกรรมประกาศ จำนวน 1 ชุด สำเนาหน้าปกวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและทำสัญญาทุนเรียบร้อยแล้ว  
ถ้ามีความประสงค์จะขอขยายระยะเวลาทุน เนื่องจากไม่สามารถทำตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาทุนได้ ให้ดำเนินการเขียนคำร้องเพื่อขออนุญาตขยายเวลาทุนอุดหนุนการวิจัย

 
วันที่เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2566
ผู้เผยแพร่ admin