มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับทุนและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2564ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับทุนและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2564 (ขอความกรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน)
.
ติดต่อรับเช็คได้ตั้งแต่วันที่ 26/4/2565 เป็นต้นไป
1. นางจุฬาลักษณ์ ยอดยิ่ง
2. นายอภิชาติ คุยสูงเนิน
3. นางยุภดี สงวนพงษ์
4. นางสาวพัทยา ธุระกิจ
5. นางสาวณัฐริกา เวียงคำ
6. นางสาวพรสุดา ต่างประโคน
7. นางสาววิภาวรรณ เสาวพันธุ์
8. นางสาวอุษา นาคเกี้ยว
9. นายจักรกฤษณ์ น้อยคำภา
10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา โนนคล้อ
11. นางสาวนิตยา เติมเทียน
.
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีฯวันที่ 21/4/2565 ติดต่อรับสำเนา
1. นางสาวฐิตาพร จบสัญจร
2. นางสาวสุพัตรา สุภาพ
3. นายวุฒิชัย ดาบไธสง
4. นางสาววรัญญา มณฑา
5. นางสาวศศิพรรณ ลายจันทึก
.
สำคัญโปรดอ่าน
โดยให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ทั้งประเภทรับ เ ช็ ค และ โ อ น เ งิ น เข้า บ/ช ให้มาติดต่อรับ สำเนาสัญญาคู่ฉบับ โดยนำบัตรประจำตัวมาแสดง ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8 (โต๊ะพี่อุ๋ย)

 
วันที่เผยแพร่ 25 เมษายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin