มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
ขอเชิญ อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (รหัส 65)
เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
🎬การปฐมนิเทศนิเทศรูปแบบออนไลน์ Facebook LIVE ผ่าน Facebook fanpage บัณฑิตวิทยาลัย Graduate School NRRU
วันที่เผยแพร่ 21 สิงหาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin