มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 และรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา และได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
🆕ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
และได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567🆕

⏬-Download ไฟล์ประกาศ-⏬

🆕ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2567 (กรณีนักศึกษามีผลการทดสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ)🆕

⏬-Download ไฟล์ประกาศ-⏬

วันที่เผยแพร่ 09 กรกฎาคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin