มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนนำเสนองานวิจัย ครั้งที่ 2/2564 ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนนำเสนองานวิจัย ครั้งที่ 2/2564 
----------------------------------------
(ติดต่อที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8 ห้องการเงิน โดยนำบัตรประจำตัวมาแสดง) มีรายชื่อดังนี้
----------------------------------------
1. น.ส. ณัฐริกา  เวียงคำ
2. น.ส. ปริตธญา  แตงกระโทก
3. น.ส. พิมพ์พรรณ  ปลื้มสูตร
4. น.ส. มณีพร  ศรีบุตร
5. น.ส. สุภักดิ์ศิริ  แก้วมาพะเนา
6. น.ส. อุษา  นาคเกี้ยว
----------------------------------------
โ อ น เ ข้ า บั ญ ชี ณ วันที่ 21/4/2565 มีรายชื่อดังนี้
1. น.ส. จิตา  นามอาษา
2. น.ส. รวิวรรณ  ภุรายย้าว
3. น.ส. สุธาทิพย์  ภูธรรมะ
4. ว่าที่ ร.ต.โชคอนันต์  โชตินอก
วันที่เผยแพร่ 25 เมษายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin