มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
== ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 ==
== ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566 ==

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบข้อเขียน ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คลิกที่นี่ 

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบข้อเขียน ป.โท ปเอก คลิกที่นี่ 

== ตรวจสอบแผนที่หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (หมายเลข 1) คลิกที่นี่ ==

หมายเหตุ สาขาวิชาที่มีสอบข้อเขียน ให้ดูลำดับที่ตนเองในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบกับผังที่นั่งสอบตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้
ติดตามประกาศต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ Facebook fanpage ของบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่เผยแพร่ 20 พฤษภาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin