มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ให้นักศึกษามาติดต่อรับทุนและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 2/2562 

ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับทุนและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 2/2562 (ขอความกรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน)

สำคัญโปรดอ่าน
โดยให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ทั้งประเภทรับ เ ช็ ค และ โ อ น เ งิ น เข้า บ/ช ให้มาติดต่อรับ สำเนาสัญญาคู่ฉบับโดยนำบัตรประจำตัวมาแสดง ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8 (โต๊ะพี่อุ๋ย)


ติดต่อรับเช็คได้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
นางจารุวรรณ มุ่งเอื้อมกลาง
นางสาวณิชมน ทิพย์โอสถ
.
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีฯวันที่ 3 กันยายน 2563 ติดต่อรับสำเนา
น.ส.พักตร์วิภา บุญประสิทธิ์
นายกฤษฎา เจตน์จำนง
น.ส.วาสนา ทดไธสง
น.ส.รัชวิน โปร่งสูงเนิน
น.ส.รวีวรรณ นันทพันธ์
น.ส.สุภาณี ชำนาญศรี
น.ส.พรพิมล แก้วอุทัศน์
นายสุรเชษฐ จันทร์เซ็ง
น.ส.ลัทธวรรณ โสภณอัมพรเสนีย์
น.ส.พิมพ์เพชร ไปเจอะ
นางสาวราชนก บรรหาร
น.ส.เจนจิรา อ่อนทองหลาง
นายวัชรินทร์ อุตรา
Miss Cui Gu
นายดุสิต ทองสุขนอก
นางสาวปิยวรรณ รัตนศรีสมบัติ
นางนิระมล ศักดิ์ศิริ
.

วันที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin