มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน                                          ระดับปริญญาโท  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

                                            

วันที่เผยแพร่ 07 มิถุนายน 2566
ผู้เผยแพร่ admin