มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565== ระบบบริการการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนรายวิชา(นักศึกษาที่มีเรียนรายวิชา) และพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน คลิกที่นี่ ==
== แบบฟอร์มออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ คลิกที่นี่ ==
== ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คลิกที่นี่ ==
== ตรวจสอบตารางเรียน คลิกที่นี่ (เฉพาะนักศึกษาที่มีเรียนรายวิชา) ==
== ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คลิกที่นี่ ==

 
กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
-นักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 9 ภาคพิเศษ
ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 งวดที่ 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2566

-นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (ป.โท ป.เอก)
นักศึกษาที่มีเรียนรายวิชาชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 งวดที่ 2 และนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษา ที่ 2/2565 แบบเหมาจ่ายเพียงงวดเดียว ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2566


-นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ป.โท ป.เอก)
1. นักศึกษาที่มีเรียนรายวิชา
1.1 ดึงรายวิชาลงทะเบียนในระบบบริการการศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้ – 26 กุมภาพันธ์ 2566
1.2 ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 งวดที่ 1 (นักศึกษาที่ประสงค์จะชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายทั้งหมดเพียงครั้งเดียว ให้ชำระเงินภายในกำหนดระยะเวลาของงวดที่ 1 เท่านั้น) ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566
1.3 ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 งวดที่ 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2566

2. นักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีเรียนรายวิชาจะไม่สามารถลงทะเบียนในระบบบริการการศึกษาได้ด้วยตนเอง ให้นักศึกษาแสดงความประสงค์ขอลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
2.1
แสดงความประสงค์ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์คลิกที่นี่ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 เมษายน 2566
2.2 ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 แบบเหมาจ่ายเพียงงวดเดียว ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2566


หมายเหตุ
1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งรายวิชาและวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 ให้ดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนแต่ละงวดให้ตรงตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา ทั้งนี้ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน งวดที่ 1 ข้อมูลการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ของนักศึกษาจะยังไม่แสดง เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะดำเนินการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ให้หลังจากปิดแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (หลังวันที่ 9 เมษายน 2566)
2 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแบ่งชำระเงินค่าลงทะเบียนเป็น 2 งวดได้
3 เพื่อให้การลงทะเบียนเรียน การชำระเงินค่าลงทะเบียน และกำหนดการต่างๆ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ขอให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดำเนินการตามกำหนดการที่ระบุในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคลิกที่นี่วันที่เผยแพร่ 07 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้เผยแพร่ admin