มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาและได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโทที่สอบผ่านความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษและได้รับ
การยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

==Download==ประกาศรายชื่อฯ==Download==
 

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566 (กรณีนักศึกษามีผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ)

==Download==ประกาศรายชื่อฯ(กรณีนักศึกษามีผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ)==Download==
วันที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin