มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต (สอบภาษาอังกฤษครั้งแรก)   ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
     
             จากข้อกำหนดในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา  จะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศ และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เรื่อง  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  ข้อ ๓๗(๑) กำหนดให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒ จะต้องสอบภาษาต่างประเทศ และการประเมินผลการสอบจะต้องได้ค่าระดับ P ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศ ตามรายชื่อดังนี้
              หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ
              ๑. ๖๑H๐๖๐๑๑๐๓ นางสาววรลักษณ์  สมบูรณ์นาดี
              ๒. ๖๑H๐๖๐๑๑๐๔ นายเมธา  พันธ์รัมย์
              หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ
              ๑. ๖๕H๒๑๐๑๑๑๑ นายฉัตรชัย  รอดแก้ว
              การจัดสอบกำหนดขึ้น
            ในวันเสาร์ที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๖  ณ  สถาบันภาษา  อาคาร ๒๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
       
 
วันที่เผยแพร่ 10 กรกฎาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin