มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

รายละเอียดในการสอบสัมภาษณ์
- กรรมการสัมภาษณ์จะถามเกี่ยวกับเนื้อหางานวิจัยของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษให้นักศึกษาเตรียมข้อมูลให้พร้อม
- ในส่วนห้อง zoom และเวลาในการสอบ ทางบัณฑิตวิทยาลัย จะแจ้งให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง
วันที่เผยแพร่ 22 พฤศจิกายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin