มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567🆕ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ประจำปีการศึกษา 2567🆕

            📍 นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ และภาคพิเศษ  ทุกสาขาวิชา📍  
           ▶️ ยกเว้นสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ◀️
           ▶️ ที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้วให้เข้ารับการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
 
            
▶️ ในวันที่  29  มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30-11.30 น. 
            การทดสอบแบบออนไลน์◀️

            📍 เมื่อถึงเวลาเข้าสอบให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น เข้าห้อง zoom ได้ตั้งแต่เวลา 08.15 น.
                  และให้เข้าห้อง Breakout ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ในแต่ละห้อง Breakout จะมีเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรรมการดำเนินการสอบ

            📍 การสอบจะเป็นการสอบออนไลน์ ผ่านระบบ E-testing ของมหาวิทยาลัย
                  โดยมีกำหนดเวลาเริ่มทำข้อสอบ 09.30 น. ถึง 11.30 น.
                  เมื่อทำข้อสอบเสร็จ สามารถออกจากห้อง Zoom ได้

            ‼️ หากไม่เข้าทดสอบจะถือว่าไม่ผ่าน และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาตามแผนการเรียนที่กำหนด ‼️

 
 

แนวปฏิบัติสำหรับการสอบออนไลน์ 

การเปลี่ยนชื่อก่อนเข้าห้อง Zoom

วันที่เผยแพร่ 24 มิถุนายน 2567
ผู้เผยแพร่ admin