มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 55 (รูปแบบออนไลน์)
ขยายเวลารับสมัครบทความวิจัยนำเสนอ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 55 (รูปแบบออนไลน์)
👉 ส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 ตุลาคม 2565
👉 ส่งบทความวิจัยได้ที่เว็บไซต์ คลิกที่นี่
👉 รูปแบบการเขียนบทความวิจัย (Template) คลิกที่นี่
“อนาคตอุดมศึกษาและการวิจัยหลังโควิด-19 : The Future of Higher Education and Research Post COVID-19


การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบออนไลน์  วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
=========================
กลุ่มสาขาวิชา
1. กลุ่มการศึกษา
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. กลุ่มบริหารธุรกิจ
=========================
🎉สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นักศึกษาที่ลงทะเบียนส่งผลงานวิจัยนำเสนอ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 55
👉 สามารถยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8
👉 ให้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอรับทุนฯ ในส่วนที่ 1 ให้ครบถ้วน แนบหลักฐานตามที่ระบุในแบบฟอร์มขอรับทุนฯ และต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนฯ พร้อมเอกสารแนบฯ ก่อนนำเสนอผลงานวิจัย ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
👉 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนฯ คลิกที่นี่
⚠  เงื่อนไขในการขอรับทุนงานประชุมวิชาการฯ จะต้องมีการเผยแพร่บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Text) เท่านั้น

#ประชุมวิชาการ2565 #ประชุมวิชาการ2022 #การประชุมวิชาการระดับชาติ
#Conference #ConferenceInThai #Conference2565 #Conference2022 #การประชุมวิชาการ

 
 
วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin