มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566
== ดาวน์โหลดประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่ 👈==
== เว็บไซต์รายงานตัวออนไลน์ คลิกที่นี่ 👈==


การเข้าระบบรายงานตัว ชื่อผู้ใช้ คือ รหัสประตัวผู้สมัคร,รหัสผ่าน คือ เลขบัตรประชาชนตนเอง
เมื่อเข้าระบบสำเร็จ เลือกเมนูรายงานตัว กรอกข้อมูลการรายงานตัวและแนบเอกสารรายงานตัวให้ครบถ้วน จากนั้นกดรายงานตัว
---------------------------------

หมายเหตุ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ลำดับที่ 1-180 หากไม่ดำเนินการรายงานตัวในระบบ และชำระเงินรายงานตัวตามกำหนดระยะเวลาในประกาศรายชื่อฯ ถือว่าสละสิทธิ์การรายงานตัวเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองเรียงตามลำดับเพื่อรายงานตัวทดแทน
วันที่เผยแพร่ 13 มิถุนายน 2566
ผู้เผยแพร่ admin