มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนนำเสนองานวิจัย ครั้งที่ 2/2561ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนนำเสนองานวิจัย ครั้งที่ 2/2561 

(ติดต่อที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8 ห้องการเงิน โดยนำบัตรประจำตัวมาแสดง)  มีรายชื่อดังนี้
นางสาวธิดารัตน์ ยศปัญญา
นางธีราภรณ์ ธะนะหมอก
นางสาวกนก พร้อมพิพัฒนพร
Mr. Liam James Parnell
นางสาวตรีทิพย์นิภา รู้ยืนยง

โอนเข้าบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 29/05/2562  มีรายชื่อดังนี้
นางสาวนาราชนก กองทองหลาง
นางนพรัตน์ อินทร์พันธ์

วันที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin