มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน และสาขาวิชาบริหารธุรกิจเอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในการสอบภาษาอังกฤษครั้งแรก (ดังมีรายชื่อตามประกาศด้านล่างนี้)
1. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. ใบสำคัญรับเงินการสอบภาษาอังกฤษ (ให้ลงนามโดยไม่ต้องลงวันที่)
3. แบบฟอร์มขอสอบภาษาอังกฤษครั้งแรก
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเฉพาะธนาคารกรุงศรี (ธนาคารอื่นไม่สามารถแนบได้)
ส่งเอกสารข้างต้นมาที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  
วันที่เผยแพร่ 06 ธันวาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin