มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับทุนและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 2/2563
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับทุนและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 2/2563 (ขอความกรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน)

สำคัญโปรดอ่าน
โดยให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ทั้งประเภทรับเช็ค และ โอนเงินเข้าบัญชี ให้มาติดต่อรับ สำเนาสัญญาคู่ฉบับ โดยนำบัตรประจำตัวมาแสดง ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8 (โต๊ะพี่อุ๋ย)


ติดต่อรับเช็คได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
1.นางสาวปาริชาต รุจาคม
2.นางสาวเขมจิรา ธรรมสอน
3.นางสาวปานไพลิน ชาญสูงเนิน
4.พระมหาประเสริฐ อุตรา
5.พระปลัดศรายุทธ ดีนาน
6.นางสาวภัสรา ธงกระโทก
7.นางสาวสุพรรณวดี แท่นทอง
8.นางสาวภัคธาดา พลเกื้อกูล
9. Miss Endurance Igho Oyibochia
10.นางสาวอภิญญา แจ่มเจริญ
11.นางสาวจริยา จันทร์งาม
12.นางรุ่งทิวา ลือสัตย์
.
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีฯวันที่ 13 กันยายน 2564 ติดต่อรับสำเนา
1.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร
2.นายมูหามะซูบีดี สอมอนิอามะ
3.นางสาวพัชรา กูบโคกกรวด
4.นายประวิทย์ หล่อเภรี
5.นางสาวจุฑารัตน์ โฉมสันเทียะ
6.นางโสพรรณวดี เมธาวุฒินันท์
7.นางสาวอารีรัตน์ ผดุงชนม์
8.นางสาวอภิญญา ประจำเมือง
9.นางสาวกัญญาณัฐ สันเต
10.นายณัฐพัชรพล สู้สนาม
11.นางสาวเบญจวรรณ ลาภโชค
12.นางสาวมุทิตา สงัดวงศ์
13.นางสาวเบญจมาศ ชายดี
*นักศึกษาที่แนบบัญชีปิดมา ทำรายการออกเป็นเช็ค*
.

 
วันที่เผยแพร่ 16 กันยายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin