มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตรวจสอบรหัสนักศึกษานักศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565👉 ตรวจสอบรหัสนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565
👉 ตรวจสอบรหัสนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565


รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แยกตามสาขาวิชา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หมู่ 1
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หมู่ 2
ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย
ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี
ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565  วันที่ 3 กันยายน 2565 นักศึกษาสามารถเข้าระบบบริการการศึกษา เพื่อดึงรายวิชาลงทะเบียนในระบบบริการการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 1-11 กันายน 2565

วันที่เผยแพร่ 25 สิงหาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin