มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลจัดทำบัตรประจำตัว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
การส่งข้อมูลทำบัตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษา รหัส 65

เฉพาะนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ รุ่น 9
และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาคปกติ

ให้นักศึกษากรอกข้อมูลมาในแบบฟอร์มออนไลน์ ได้ระหว่างวันที่ 1-20 สิงหาคม 2565

ส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ คลิกที่นี่

บัณฑิตวิทยาลัยขออนุญาตไม่รับรูปถ่ายที่ไม่ตรงตามที่แจ้งในข้อกำหนด

วันที่เผยแพร่ 01 สิงหาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin