มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ให้นักศึกษามาติดต่อรับสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 2/2564โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ วันที่ 1/8/2565
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย ภาคการศึกษาที่ 2/2564


1. นายอดุลย์ ดวงมา
2. นายศิริชัย โอมฤก
3. นางเบญจวรรณ พฤฒิจิระวงศ์
4. นายธนพงศ์ โรจนไพศาล
5. นายมาธุสรณ์ ใจแน่น
6. นางสาวพรสุดา นิตย์ใหม่
7. นางภาณิกา ศรีหาพล
8. นางสาวอรพินท์ ปลื้มสุด
9. นายกษมา โรจนดิษฐ์
10. นายชนพัฒน์ อภิชาติเกรียงไกร

สำคัญโปรดอ่าน
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้นติดต่อรับเอกสาร โดยนำบัตรประจำตัวมาแสดง ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8 (โต๊ะพี่อุ๋ย)
วันที่เผยแพร่ 02 สิงหาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin