มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์การขอรับบริการจัดส่งปริญญาบัตรผ่านบริการขนส่ง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 - 2562 
ประชาสัมพันธ์ การขอรับบริการจัดส่งปริญญาบัตรผ่าน บริการขนส่ง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 - 2562 หรือ รอบสำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2561 - 3 พฤศจิกายน 2563
ให้ยื่นขอรับบริการ ได้ตั้งแต่ วันที่ 6
ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2565 (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. โอนเงินค่าบริการจัดส่งเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดเซฟวัน
ชื่อบัญชี บริษัท เวลตี้ ริช 2021 จำกัด  เลขที่บัญชี 749-0-52203-9  จำนวนเงิน 27 บาท (ยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

2. แจ้งที่อยู่จัดส่งพร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
2.1 ไฟล์ภาพสำเนาบัตรประชาชนที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2.2 ไฟล์ภาพสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ – สกุลไม่ ตรงกับปริญญาบัตร)
2.3 ไฟล์ภาพสลิปหลักฐานการชำระเงินค่าบริการจัดส่ง
ส่งหลักฐานและตรวจสอบสถานะขนส่งทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่
การเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้ คือ รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน คือ เลขบัตรประชาชนตนเอง

3. ให้ตรวจสอบเลขหมายเลขพัสดุ เพื่อติดตามสถานะการขนส่งภายใน 2 วันทำการ นับจากวันยื่นหลักฐาน (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
044-009-009 ต่อ 3121, 3124, 3126 , 0-4435-5321-2
หรือ Facebool fanpage สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏนครราชสีมา
วันที่เผยแพร่ 06 ตุลาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin