มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566** ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกและการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ** 
== ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566 
== ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 
------------------
== รับสมัครผ่านเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คลิกที่นี่ 
== คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

------------------
== สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจำนวนรับแต่ละสาขาวิชา
== ค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละสาขาวิชา
== ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 16 เมษายน 2566


หมายเหตุ
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ครั้งที่ 1 ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม โปรดติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่
เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
และเฟซบุคแฟนเพจบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชีมา วันที่เผยแพร่ 13 มกราคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin